Knights of Sidonia Series Review

Knights of Sidonia   Sidonia no kishi

Staff: 

Director: Kobun Shizuno, Series Composition/Screenplay: Sadayuki Murai, Character Designer: Yuki Moriyama, Original Creator: Tsutomu Nihei

Voice Actors: 

Ryota Ohsaka as Nagate Tanikaze, Aki Toyosaki as Izana Shinatose, Atsuko Tanaka as Samari Ittan, Eri Kitamura as Honoka Series, Nanako Mori as Eiko Yamano,

Studio: POLYGON PICTURES

Premiere Date: Spring 2014

Website

Continue reading “Knights of Sidonia Series Review”